Applications of Graph Transformations with Industrial by Rinus Plasmeijer, Marko van Eekelen (auth.), Manfred Nagl,

By Rinus Plasmeijer, Marko van Eekelen (auth.), Manfred Nagl, Andreas Schürr, Manfred Münch (eds.)

This booklet constitutes the completely refereed post-proceedings of the foreign Workshop on Graph Transformation with commercial Relevance, AGTIVE'99, held in Kerkrade, The Netherlands, in June 1999.
The 28 revised complete papers awarded went via an iterated technique of reviewing and revision. additionally integrated are 3 invited papers, 10 software demonstrations, a precis of a panel dialogue, and lists of graph transformation structures and books on graph ameliorations. The papers are prepared in sections on modularization options, dispensed structures modeling, software program structure: evolution and reengineering, visible graph transformation languages, visible language modeling and power improvement, wisdom modeling, photograph acceptance and constraint fixing, strategy modeling and consider integration, and visualization and animation tools.

Show description

Read Online or Download Applications of Graph Transformations with Industrial Relevance: International Workshop, AGTIVE’99 Kerkrade, The Netherlands, September 1–3, 1999 Proceedings PDF

Best international conferences and symposiums books

Object-Oriented Programming: 8th European Conference, ECOOP '94 Bologna, Italy, July 4–8, 1994 Proceedings

This quantity comprises the complaints of the eighth ecu convention on Object-Oriented Programming (ECCOP '94), held in Bologna, Italy in July 1994. ECOOP is the optimum ecu occasion on object-oriented programming and expertise. The 25 complete refereed papers provided within the quantity have been chosen from 161 submissions; they're grouped in classes on classification layout, concurrency, styles, declarative programming, implementation, specification, dispatching, and adventure.

Principles of Data Mining and Knowledge Discovery: First European Symposium, PKDD '97 Trondheim, Norway, June 24–27, 1997 Proceedings

This e-book constitutes the refereed complaints of the 1st eu Symposium on ideas of information Mining and data Discovery, PKDD '97, held in Trondheim, Norway, in June 1997. the quantity provides a complete of 38 revised complete papers including abstracts of 1 invited speak and 4 tutorials.

Interactive Distributed Multimedia Systems and Telecommunication Services: 5th International Workshop, IDMS'98 Oslo, Norway, September 8–11, 1998 Proceedings

This publication constitutes the refereed court cases of the fifth overseas Workshop on Interactive disbursed Multimedia structures and Telecommunication companies, IDMS'98, held in Oslo, Norway, in September 1998. The 23 revised complete papers provided have been conscientiously chosen from a complete of sixty eight submissions.

Current Trends in Database Technology – EDBT 2006: EDBT 2006 Workshops PhD, DataX, IIDB, IIHA, ICSNW, QLQP, PIM, PaRMA, and Reactivity on the Web, Munich, Germany, March 26-31, 2006, Revised Selected Papers

This booklet constitutes the completely refereed joint post-proceedings of 9 workshops held as a part of the tenth foreign convention on Extending Database know-how, EDBT 2006, held in Munich, Germany in March 2006. The 70 revised complete papers offered have been chosen from quite a few submissions in the course of rounds of reviewing and revision.

Additional resources for Applications of Graph Transformations with Industrial Relevance: International Workshop, AGTIVE’99 Kerkrade, The Netherlands, September 1–3, 1999 Proceedings

Example text

Graph Transformation Modules and Their Composition ¿ ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø× ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÔÖ Ö ÕÙ × Ø Ì Ô Ò × × Ñ ÒØ × Ó × Ó Ö ØÓ Ð ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ñ Ý ÛÓÖ ÛÓÖØ Û ÝØ Ù× ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø× ÓÖ Ð ØÓ Ð ÒÓØ ÓÒ Ó Ø ¬ ÙÒ ÕÙ ÐÝ ÐÐ ¬ ÒÓØ ¸ ÒØ ÖÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó ¬ Ý ×× ØÖ Ò×¹ Ø ×Ø × Ó Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ø º ÇÖ ×ÓÑ Ø ÓÒ Ú Ö ÒÒ Ð º ÓØ × Ò ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø ´Ô Ö Ô× Ñ Òݵ ÔÓ×× Ø Óѹ ¬Ò × ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ØÓ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÙØ Ó Ø ¹ ÚÒ ØÝ Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø׸ Ò Û ×Ô Ö Ø ÓÒº Ø ÖÑ Ò Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Ø ×Ô × Ò ÜØ × º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò ÒØ ÖÑ ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø׺ Ö Ô ×º ×Ô ÒÒ ¬Ò Ú Ô ÖØ× Ó Ð ×× Ó Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø¸ Ñ Ú Ô ÖØ× Ó Ú Ö Ö ÙÒ Ø׺ ÁÒ ÓØ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÓÒ Ñ Ý ÔÖ ÔÐ × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò ØÙÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÑÙ×Ø Ñ Ý ÒÓØ ÓÒ Ó Ö Ð Ø ÓÒ× Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø× ÓÒ Ø × Ñ ÒØ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÑÓ ÙÐ × Ò Ø × Ñ ÒØ Ò ÒØÖÓ Ù ÓÖ Ø 21 Ð ÓÖÑ Ð ÓÒ × Ò Ó× Òº ÓÒ× ×Ø× Ó Ò Ñ ÇÊÅ Ä Ò Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÇÊÅ Ä Ê É¸ ×Ù Ø Ø Ê É × ÐÓÓ× Ö Ô ØÖ Ò× ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ × Ñ ÒØ × ÄÇÇË ´Ê ɵ¸ Û × Ð ×× Ó Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Ö Ô ×º ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ØÖÙØ × Ø ×¬ × Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ë Å´ØÖÙØ µ ¾ ÄÇÇË ´Ê ɵº ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ ÒÓØ Ö ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø ÇÊÅ Ä Ê É × Ø ×¬ × Ê É ÄÇÇË ´Ê É µ ÄÇÇË ´Ê ɵº ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø Ê É¸ ÛÖ ØØ Ò ¼ ¼ ¼ Ì Ö Ö Ø Ð ×Ø ØÛÓ × ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø׺ Ö Ô × Ý ÐÓ Ø º ¬ Ø Ò ÌÝÔ Ò Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ñ Ý Ê Ë Å´ ½µ Ð Û Ý× ØÓ ×Ô ÐÐÝ ÑÓÒ × ÕÙ ÒØ ¬ Ò ÐÙ× ÓÒ¸ Ý Ô Ð ×× Ó ÒÓØ Ø Ù×Ù Ð ÓÙÒ × Ü ÑÔÐ × Ó Ø Ú Øݸ ×ÙÖ Ñ Ý Ù× ¸ Ñ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö ÔÓ×× Ö Ð Ø ÓÒ× Ñ Ý ÔÐ Ô Ë Å´ Ð ØÝ × Ø ×¸ Ö Ô × × Ö Ù× ÓÒÒ ×Ô Ø Ú ×º ¬ Ò Ö Ø ÓÐ Ø ÒÝ Ö ´ ½ ¾ µ Ó ØÛÓ Ö Ô ×¸ Û × ÖÚ Ô Ö× Á ¢Ì Ê ×Ù Ó ´ Ò¹ Ò ×Ô ¹ Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Ð ÓÖÑÙР׸ Ö Ô × ×¸ × Ø× Ó ×¸ Ñ Ñ ÒÓØ ØÓ ÓÖ Ø¸ Ø ÔÖ × ÒØ Ö× ÐÓÛ Ö × ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø׺ ÁÒ Ø ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø× Û ÐÐ Ø ÒÓ Ö ÓÖ ÒÔÙØ»ÓÙØÔÙØ Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÐÓ × Ö ×¸ × Ø× Ó ÒÓ Ò Ò ÙÐ Ø Ú Øݸ ÒÒ ¾ µ ÓÒ ¾ µµ ÓÒØ Ò× ÐÐ Ö Ð Ø ÓÒ× ´´ ½ Ö ÓÖÑÙР׸ Û ÓÓÐ ÒÓÒ ÓÒ× ×Ø Ó Ò ½µ Ù× Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÒ ØÓØ Ð Øݸ Ò Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ÒÓ Ò Ë Å´ ÄÇÇË ÔÖÓÚ ÐÐ ¾ µº Ð ×× ÓÒ ¹ÓÖ ÙÔÔ Ö Ø ÓÒ ØØ ÓÖÑ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÒ Ø × ÓÙÒ ×¸ º º¸ Ø Ð Ò Ø ÖÑ Ò Ð µ Ö Ë Å´Á µ ¢ Ë Å´Ì µº Ù× Ò Ø Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÙÔÔ Ö Ë Å´ Ò × Ó Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Û ÙÐØ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ðݸ Ø Ø ÓÒ× Ó × ÐÓÛ Ö Ø × Ø ÓÒ × ÑÔÓ× ØÙ Ð ÙÒ Øº Ë ×Ô ÒØ Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð Øݸ Ö ×ØÖ Ò¬ Ö×ظ ÓÒ Ñ Ý Ö ×ØÖ Ô¸ Ò Ò ÜØ º ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÑÓ ÙÐ × ÐØ ÓÙ ÙÒ Ø ×Ô ØÓ Ø ÓÒ ¬ × ÔØ Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø× ×Ò Ð Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ ÖÓÙÔ × Ú Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Û ÒÓØ ÓÒ Ó Ö Ô ÐÓ ÐÐÝ ÐÐÓÛ× Ø Ù× Ó ÓØ Ö ÙÒ Ø׸ Ú ÖÝ Ö Ô ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × Ó Ø Ò ÐÓÒ ØÓ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÑÓ ÙР׸ ÑÓ ÙÐ × Ø Ø Ø Öº Ì Ú × Ð ÑÔÓÖØ ×Ö Ð × ØÓ Ø Ò ÜÔÓÖØ 22 Frank Drewes et al.

34 M. Große-Rhode et al.

Große-Rhode et al.

Download PDF sample

Rated 4.61 of 5 – based on 15 votes